Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych (Administratorem) w ramach serwisu internetowego https://W-itc.com, zwanego dalej Serwisem, jest W-ITC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS 0001008625, NIP: 8971915775, REGON: 52394116600000, kapitał zakładowy 20.000 PLN.

2. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych, szanując Państwa prawa jako podmiotów danych (tj. osób, których dane dotyczą) oraz stosując się do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, i innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Administrator, w przypadkach prawem przewidzianych, współpracuje lub dokonuje konsultacji z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej również PUODO).

4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@w-itc.com lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w punkcie 1.

5. W treści Zgłoszenia należy wskazać dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, opis zdarzenia będącego podstawą Zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz w miarę możliwości podstawę prawną tych żądań, a także wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

2. JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

1. W ramach Serwisu Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy – w celu skontaktowania się z nami będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy swojej firmy, aby możliwy był kontakt z Państwem w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub przedstawienia oferty i świadczenia usług,

b) adres e-mail – poprzez podany przez Państwa adres e-mail możliwe jest skontaktowanie się z Państwem drogą elektroniczną, poprzez np. wysłanie odpowiedzi na Państwa wiadomości kierowane przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie oraz potwierdzenie usług, z których zdecydowali się Państwo skorzystać; adres e-mail pozwala także na kontakt z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowaną usługą,

c) numer telefonu – podanie numeru telefonu pozwala na kontakt przede wszystkim w sytuacjach pilnych, jeśli wymagać będzie tego sytuacja lub Państwa potrzeby.

2. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

a) w celu nawiązania kontaktu za pomocą udostępnionego w Serwisie formularza,
b) w celu sporządzenia na Państwa prośbę oferty przed zawarciem umowy,
c) w celu zawarcia umowy i skorzystania z usług opisanych w Serwisie.

3. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce kontaktować się z nami, korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

4. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu kontaktu z Państwem tj. odpowiedzi na Państwa pytania, bieżącego kontaktu z Państwem w celu podtrzymania relacji (np. przesłanie pozdrowień świątecznych) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy w sytuacji, gdy takie uprawnienie lub obowiązek wynika ze szczególnych przepisów prawa, lub w sytuacji, gdy wymaga tego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń - do czasu przedawnienia tych roszczeń.

6. Administrator przekazuje Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

7. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, kiedy:

- Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom prawa publicznego, tj. organom administracji publicznej (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa),
- Państwa dane osobowe są udostępniane w celu dokonania rozliczeń czy dochodzenia roszczeń (biuro księgowe, kancelaria prawna, firmy kurierskie).

W ograniczonym zakresie Administrator może przetwarzać dane osobowe przy użyciu narzędzi do zarządzania pracą. Wszystkie te rozwiązania zapewniają jednak odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla danych, które są przetwarzane, poprzez odpowiednie umowy i zabezpieczenia.

8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane w imieniu Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator nie mógłby bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa Serwis,
b) świadczącym inne usługi na rzecz i w imieniu Administratora, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu.

9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.

10. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe także w związku z rekrutacją. W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące doświadczenia zawodowego, umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień oraz inne dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji. Przetwarzamy te dane w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę - również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie jako osoby, której dane dotyczą (przed zawarciem umowy), jak również przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu pracy, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda. Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – jeśli wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie dla celów innych rekrutacji – do czasu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy w sytuacji, gdy takie uprawnienie lub obowiązek wynika ze szczególnych przepisów prawa, lub w sytuacji, gdy wymaga tego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń - do czasu przedawnienia tych roszczeń.

11. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, USA. Administrator tworzy statystyki w celu optymalizacji Serwisu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google Analytics przechowuje informacje następujących kategorii: o wizytach na stronie, działaniach podjętych na stronie, o czasie spędzonym na stronie, sposobie dotarcia na stronę, kliknięciach podczas wizyty, a także informacje o przeglądarce i urządzeniu wykorzystującym anonimowy adres IP.

Aby dać Użytkownikom korzystającym ze Strony internetowej więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który użytkownik może zainstalować. Więcej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

3. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo następujące prawa:

a) prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych – macie Państwo prawo żądać od Administratora, aby przekazał Państwu informacje m.in. o celach oraz podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, o okresie, przez który dane będą przetwarzane, a gdy nie jest możliwe określenie tego okresu – o kryteriach ustalania tego okresu,

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych – podając Administratorowi dane osobowe mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane i w jakim celu są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO może być pobrana odpowiednia opłata administracyjna odpowiadająca kosztom sporządzenia i dostarczenia kopii,

c) prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, konieczne jest poinformowania Administratora o tym fakcie, aby posiadane dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), konieczne jest ich poprawienie lub sprostowanie,

d) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – jest to uprawnienie do żądania usunięcia danych posiadanych przez Administratora oraz prawo do wystąpienia do Administratora, aby poinformował innych podmiotów, którym Państwa dane zostały przekazane, o konieczności ich usunięcia; mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

• cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte, np. usługa została wobec Państwa w pełni zrealizowana i zakończona,
• podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
• wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że Administrator nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. bez jakiejkolwiek podstawy do ich przetwarzania lub na podstawie niezgodnego z przepisami celu lub bez jego wskazania – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
• konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Administrator zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwo prawa do skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, jeżeli:

- przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
- przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – Administrator nie może usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
- przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą się Państwo zgłosić do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy dane te byłyby jedynie przechowywane lub aktywnie przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie), jeżeli:

• kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub
• uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, aby zostały usunięte
• Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem, lub
• złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa poniżej,

f) prawo do przenoszenia danych osobowych – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, które dotychczas były przetwarzane w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, chyba że Administrator ma inną podstawę prawną pozwalającą na przetwarzanie Państwa danych osobowych,

h) prawo do niepodlegania profilowaniu – w Serwisie nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będą Państwo informowani o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce;

i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi zamieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi odnośnie tego, jak Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, to zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu z Administratorem.

2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, to prosimy przesłać wiadomość na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail (dane podane zostały w pkt. I.1 i pkt. I.4 niniejszej Polityki prywatności).

3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia przetwarzania danych osobowych jest dokumentowany, a w razie konieczności, o takim naruszeniu informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

5. COOKIES

1. Pliki cookies są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z Serwisu. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji działania Serwisu, a także w celach statystycznych i reklamowych. Pliki cookies rejestrują aktywność użytkownika Serwisu, dzięki czemu Serwis jest wyświetlany w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika. W przypadku naszego Serwisu pliki cookies są wykorzystywane przez Google Analytics.

2. W Serwisie wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

- cookies sesyjne – to pliki, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
- cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia.

3. Stosowanie w Serwisie plików cookies jest bezpieczne dla urządzeń użytkowników, korzystających z Serwisu.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.

5. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies samodzielnie i w każdym momencie. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320,
50-020 Wrocław
Pozostań w kontakcie: śledź nas na najważniejszych platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, Instagram i X, aby uzyskać najnowsze aktualizacje i spostrzeżenia ze świata IT.
Newsletter
Dołącz do naszego newslettera, aby otrzymywać ważne aktualizacje i informacje ze świata IT i cyberbezpieczeństwa.
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171
© W-ITC Sp. z.o.o

design by Proformat